استخدام در شرکت تجهیزات پزشکی ماد زیست فن آور بین الملل