انجام اولین عمل جراحی نیل گاما در ایران

| by | اخبار | 0 comments:

3 مرداد 1396


انجام اولین عمل جراحی نیل گاما در ایران

برای نخستین بار در ایران با همکاری شرکت مادزیست فن آور بین الملل، عمل جراحی ایمپلنت PFNA (Proximal Femoral Nail Antirotation) در بیمارستان شفا تهران در تاریخ 10 تیر ماه 1396 انجام شد. نیل گاما بکار گرفته شده در این عمل این قابلیت را دارد تا با جایگذاری مناسب شکستگی ها از قبیل اینترتروکانتریک، Segmental و Shaft را تثبیت کند.

انجام اولین عمل جراحی نیل گاما در ایران