اولین درمان آنوریسم آئورتی با استفاده از استنت انوریسم

| by | اخبار | 0 comments:

1 خرداد 1397


اولین درمان آنوریسم آئورتی با استفاده از تنظیم کننده جریان چند لایه (استنت آنوریسم) محصول شرکت کاردیاتیس (MFM Cardiatis) در روز شنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه سال 1397 صورت گرفت
نوع آنوریسم: کرافورد TAAA نوع ۴
سن بیمار: ۶۷ سال
جراحان: دکتر آرش هاشمی و دکتر آرسیس احمدیه
بیمارستان: عرفان

 

اولین درمان آنوریسم آئورتی با استفاده از استنت انوریسم