بررسی اماکن بهینه برای قراردهی دستگاه الکتروشوک در هانگژو، چین

در این مطلب به بررسی مکان بهینه قراردهی الکتروشوک در هانگژو چین پرداختیم.


قراردهی دستگاه الکتروشوک در هانگژو، چین

حملات قلبی خارج بیمارستانی یکی از بزرگترین چالش های سلامت در کشور چین است. با توجه به نتایج بسیار موفقیت آمیز استفاده از دستگاه الکتروشوک بر سلامت بیماران پس از بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی، توجه بسیاری از مسئولان در کشور چین به این دستگاه جلب شده است و در سال های اخیر تعداد دستگاه های الکتروشوک موجود در شهرهای مختلف کشور چین رشد بسیاری را داشته است.

اما همانطور که در مقالات پیشین نیز اشاره شد، انتخاب مکان بهینه برای دستگاه الکتروشوک موضوع بسیار مهمی است که استفاده از این دستگاه را بهبود می بخشد. در ادامه به بررسی این موضوع در هانگژو پرداخته شده است.

روش و نتایج بررسی اماکن بهینه برای قراردهی دستگاه الکتروشوک در هانگژو، چین

در کشورهای مختلف از روش های متنوعی برای انتخاب مکان بهینه برای قراردهی دستگاه الکتروشوک استفاده می شود. این روش ها شامل بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در مناطق مختلف، جمعیت، سن ساکنین منطقه و غیره می باشد. در این تحقیق که در سال 2022 انجام شده است، برای انتخاب مکان مناسب برای قراردهی دستگاه الکتروشوک از روش بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در مناطق مختلف استفاده شده است.

ابتدا نقشۀ محل مورد مطالعه با نشان دادن اماکن مختلف و دستگاه های الکتروشوک موجود تهیه شده است. این نقشه در تصویر زیر قابل مشاهده است.

بررسی اماکن بهینه برای قراردهی دستگاه الکتروشوک در هانگژو، چین

سپس طرحی داده شده است تا نقشه به مناطق شش ضلعی مانند تقسیم بندی شود و آمار در این مناطق بررسی شود. این مناطق به 9 گروه تقسیم بندی شده اند که در هر گروه میزان خطر بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی متفاوت است.

نتایج بررسی نشان می دهد گروه اول که منطقه ای است که بیشترین خطر بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی را دارد شامل 9.87% تا 16.71% است که بصورت پخش در نقشه قرار دارد. برای تعیین برنامه مناسب برای قراردهی دستگاه های الکتروشوک، 4 سناریو برای مناطق در نظر گرفته شده است که به 3 پارامتر بستگی دارند در هر یک از سناریوها برنامه قراردهی دستگاه الکتروشوک به پارامتر خاصی بیشتر توجه دارد بجز سناریو اول که ارزش تمامی پارامترها یکسان است. این پارامترها شامل: پوشش زمین شهری، گروه های آسیب پذیر و دسترسی به حمل و نقل هستند.

در سناریو A این پارامترهای یکسان در نظر گرفته شده اند و در بقیه سناریوها شامل B، C و D به ترتیب وزن پوشش زمین شهری، گروه های آسیب پذیر و دسترسی به حمل و نقل بیشتر شده است. پس از بررسی آمار بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی، روشی شامل 3 فاز برای قراردهی 6000 دستگاه الکتروشوک جدید در این شهر ارائه شده است. یک پنجم این دستگاه های الکتروشوک جدید در فاز اول در سطح شهر قرار داده می شوند. در فاز دوم اکثر دستگاه های الکتروشوک در سطح شهر قرار داده می شوند و در فاز آخر نیز تعداد کمی از دستگاه ها که باقی مانده اند در جای خود قرار داده می شوند. در تصویر زیر می توان برنامه قراردهی دستگاه های الکتروشوک را مشاهده نمود.

بررسی اماکن بهینه برای قراردهی دستگاه الکتروشوک در هانگژو، چین

نتیجه بررسی اماکن بهینه برای قراردهی دستگاه الکتروشوک در هانگژو، چین

در این تحقیق از روش بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی برای انتخاب مکان بهینه قراردهی دستگاه الکتروشوک استفاده شده است. برنامه ای برای قراردهی دستگاه های الکتروشوک جدید در سطح شهر طبق نتایج بررسی ارائه شده است که می تواند آمار استفاده از دستگاه های الکتروشوک را در این شهر بهبود بخشد.

 


استفاده از دستگاه الکتروشوک خودکار برای سکته های داخل بیمارستانی

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک خودکار برای سکته های داخل بیمارستانی می پردازیم.

مقایسه آمار زنده مانی بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی

در این مطلب به بررسی مقایسه آمار زنده مانی بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در کلینیک های درمانی، خانه های سالمندان و اماکن عمومی پرداختیم.

مقایسه دو روش قراردهی مبتنی بر بهینه سازی یا رهنمودها برای قراردهی دستگاه های الکتروشوک در سطح شهر

در این مطلب به بررسی مقایسه دو روش قراردهی مبتنی بر بهینه سازی و رهنمودهای ثبت شده برای قراردهی دستگاه های الکتروشوک در سطح شهر پرداختیم.

ضرورت تجهیز منازل مسکونی به دستگاه دفیبریلاتور اتوماتیک

در این مطلب به بررسی ضرورت تجهیز منازل مسکونی به دستگاه دفیبریلاتور اتوماتیک پرداختیم.

آگاهی رسانی در زمینه دستگاه های الکتروشوک با استفاده از بازی geocaching

در این مطلب به بررسی معرفی الکتروشوک با استفاده از بازی مبتنی بر موقعیت مکانی طراحی شده برای تلفن های هوشمند به نام geocaching پرداختیم.

سطح آگاهی مردم در زمینه دستگاه شوک خودکار در شمال شرقی انگلستان

در این مطلب به بررسی سطح آگاهی عموم مردم در زمینه حملات قلبی خارج بیمارستانی و دستگاه شوک خودکار در شمال شرقی انگلستان پرداختیم.

دسترسی به الکتروشوک عمومی در آلمان

در این مطلب به بررسی دسترسی به الکتروشوک عمومی و ارتباط آمار استفاده از دستگاه با شرایط اجتماعی در آلمان پرداختیم.

کارایی سامانه ثبت اطلاعات دفیبریلاتور خودکار در کشور سوئد

در این مطلب به بررسی کارایی سامانه ثبت اطلاعات دستگاه های دفیبریلاتور خودکار در کشور سوئد پرداختیم.

امدادرسانی هنگام بروز حملات قلبی در مدارس ژاپن

در این مطلب به بررسی نحوه امدادرسانی هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از الکتروشوک در مدارس ژاپن پرداختیم.

آگاهی و مهارت پرستاران سودانی در ارتباط با دستگاه شوک الکتریکی

در این مطلب به بررسی سطح آگاهی و مهارت پرستاران سودانی در زمینه دستگاه شوک الکتریکی پرداختیم.

دسترسی به دستگاه شوک اتوماتیک در بریتیش کلمبیا کانادا

در این مطلب به بررسی دسترسی به دستگاه شوک خودکار در مناطق مختلف بریتیش کلمبیا در کشور کانادا پرداختیم.

تاثیر جنسیت در استفاده از دستگاه شوک خودکار در حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تاثیر جنسیت افراد در استفاده از دستگاه شوک خودکار در حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

عملکرد دستگاه الکتروشوک در شرایط دمایی و ارتفاعی دشوار

در این مطلب به بررسی عملکرد دستگاه الکتروشوک در شرایط دمایی و ارتفاعی دشوار پرداختیم.

تمایل چینی های هنگ کنگ برای استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تمایل چینی های هنگ کنگ برای استفاده از دستگاه دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی می پردازیم.

بررسی تاثیر نژاد و قومیت در استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی

در این ویدئو به بررسی تاثیر نژاد و قومیت در استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی پرداختیم.

قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک در سوپرمارکت زنجیره ای در آمریکا

در این مطلب به بررسی نتایج قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک در یکی از سوپرمارکت های زنجیره ای در کشور آمریکا پرداختیم.

تمایل به استفاده از دستگاه شوک خودکار در بین عموم مردم عربستان

در این مطلب به بررسی سطح آگاهی و تمایل به استفاده از دستگاه شوک خودکار در بین عموم مردم در کشور عربستان پرداختیم.

ارتباط پارامترهای اجتماعی- اقتصادی و توزیع دستگاه شوک خودکار و آمار بروز حملات قلبی

در این مطلب به بررسی ارتباط بین پارامترهای اجتماعی- اقتصادی، توزیع دستگاه های شوک خودکار و آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

آمار حملات قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق مسکونی

در این مطلب به بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار عمومی در مناطق مسکونی پرداختیم.

تاثیر استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک عمومی بر زنده مانی بیماران حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک عمومی بر زنده مانی بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

تاثیر جنسیت بر میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار عمومی

در این مطلب به بررسی تاثیر جنسیت بر میزان استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی پرداختیم.

بینش واقعی از استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی در بازه 5 ساله

در این مطلب به بررسی بینش واقعی از استفاده از دستگاه الکتروشوک عمومی در بازه 5 ساله پرداختیم.

کارایی نشانگر محل قرارگیری دستگاه دفیبریلاتور در تشخیص سریع محل آنها

در این مطلب به بررسی کارایی نشانگرهای محل قرارگیری دستگاه دفیبریلاتور در تشخیص سریع محل آنها پرداختیم.

وضعیت نگهداری از دستگاه های دفیبریلاتور در سئول

در این مطلب به بررسی وضعیت نگهداری از دستگاه های دفیبریلاتور در سئول پرداختیم.

مقایسه رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون و آمبولانس

در این مطلب به مقایسه رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون و آمبولانس پرداختیم.

بررسی قابلیت استفاده از دستگاه الکتروشوک با توجه به نوع آن

در این مطلب به بررسی قابلیت استفاده از دستگاه دفیبریلاتور با توجه به نوع آن پرداختیم.

بهبود آموزش انجام CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس انگستان

در این مطلب به بررسی بهبود آموزش انجام CPR و استفاده و دسترسی به دستگاه شوک خودکار در مدارس انگستان پرداختیم.

آگاه سازی با استفاده از تلفن هوشمند برای افزایش استفاده از دستگاه های شوک اتوماتیک

در این مطلب به بررسی آگاه سازی با تلفن هوشمند افراد ناظر برای استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک هنگام بروز حملات قلبی در منازل و اماکن عمومی پرداختیم.

محل قرارگیری الکتروشوک با توجه به محرومیت های اجتماعی – اقتصادی در بریتانیا

در این مطلب به بررسی محل قرارگیری دستگاه الکتروشوک با توجه به محرومیت های اجتماعی-اقتصادی در بریتانیا پرداختیم.

اثربخشی استفاده از دستگاه شوک خودکار در محل کار

در این مطلب به بررسی اثربخشی استفاده از دستگاه شوک خودکار در محل کار پرداختیم.

بررسی آمار استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس فرانسه

در این مطلب به بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس فرانسه پرداختیم.

دسترسی به دستگاه شوک خودکار عمومی در شرق انگلستان

در این مطلب به بررسی دسترسی به دستگاه شوک خودکار عمومی در شرق انگلستان پرداختیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در اطفال در کشور کره

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در اطفال در کشور کره پرداختیم.

سطح آگاهی دبیران مدارس از دستگاه دفیبریلاتور و احیا قلبی در کشور عربستان

در این مطلب به بررسی سطح آگاهی دبیران مدارس از دستگاه دفیبریلاتور و احیا قلبی در کشور عربستان پرداختیم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک در جوانان ورزشکار کشور فرانسه و آلمان

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک در جوانان ورزشکار کشور فرانسه و آلمان پرداختیم.

دسترسی به دستگاه دفیبریلاتور در کشور استرالیا

در این مطلب به بررسی دسترسی به دستگاه دفیبریلاتور در کشور استرالیا پرداختیم.

گزارشی از استفاده از الکتروشوک در محیط کاری در کشور فرانسه

در این مطلب به بررسی گزارشی از استفاده از دستگاه الکتروشوک در محیط کاری در کشور فرانسه پرداختیم.

اعزام نیروی پلیس و آتش نشان مجهز به دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تأثیر اعزام نیروی پلیس و آتش نشان مجهز به دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی بر سلامت بیماران پرداختیم.

تأثیر قراردهی کارت راهنما برای دستگاه شوک خودکار در عملکرد افراد ناظر

در این مطلب به بررسی تأثیر قراردهی کارت راهنما برای دستگاه شوک خودکار در عملکرد افراد ناظر پرداختیم.

رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک در شب با استفاده از درون ها

در این مطلب به بررسی رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک در شب با استفاده از درون ها پرداختیم.

فاکتورهای موثر بر رسیدن افراد داوطلب آگاه شده از طریق تلفن همراه به محل بروز حمله قلبی

در این مطلب به بررسی فاکتورهای موثر بر رسیدن افراد داوطلب آگاه شده از طریق تلفن همراه به محل بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

پارامترهای انسانی موثر در رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون

در این مطلب به بررسی پارامترهای انسانی موثر در رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون پرداختیم.

تأثیر تغییر علامت مشخص کننده دستگاه الکتروشوک بر میزان مشارکت افراد ناظر

در این مطلب به بررسی تأثیر تغییر علامت مشخص کننده دستگاه الکتروشوک بر میزان مشارکت افراد ناظر در استفاده از آن پرداختیم.

بررسی میزان تمایل مردم چین برای استفاده از دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب به بررسی میزان تمایل مردم چین برای استفاده از دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی پرداختیم.

بررسی کیفیت زندگی بیماران یکسال پس از احیا توسط دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی کیفیت زندگی بیماران یکسال پس از احیا توسط دستگاه شوک خودکار پرداختیم.

مقایسۀ دوره های آموزشی احیا قلبی و یا استفاده از دستگاه الکتروشوک

در این مطلب به بررسی مقایسه دوره های آموزشی احیا قلبی و یا استفاده از دستگاه الکتروشوک پرداختیم.

استفاده از داده های تلفن همراه برای انتخاب مکان قراردهی دستگاه شوک خودکار

در این مطلب با استفاده از داده های تلفن همراه به انتخاب مکان قراردهی دستگاه شوک خودکار پرداختیم.

توسعه نرم افزارهای ساده و ارزان قیمت برای آموزش دستگاه شوک خودکار در اسلوونی

در این مطلب به بررسی توسعه نرم افزارهای ساده و ارزان قیمت برای آموزش استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشور اسلوونی پرداختیم.

بررسی اماکن بهینه برای قراردهی دستگاه الکتروشوک در هانگژو، چین

در این مطلب به بررسی مکان بهینه قراردهی الکتروشوک در هانگژو چین پرداختیم.

بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط نیروی پلیس

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط نیروی پلیس پرداختیم.

رسانیدن دستگاه دفیبریلاتور با استفاده از درون ها در مناطق کوهستانی

در این مطلب به بررسی رسانیدن دستگاه دفیبریلاتور با استفاده از درون ها در مناطق کوهستانی پرداختیم.

نقش دستگاه الکتروشوک بر سلامت افراد هنگام بروز حملات قلبی در استادیوم های فوتبال و بسکتبال

در این مطلب به بررسی نقش دستگاه الکتروشوک بر سلامت افراد هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در استادیوم های فوتبال و بسکتبال پرداختیم.

دوره های آموزشی احیا قلبی و دسترسی به دستگاه شوک خودکار در دبیرستان های هلیفکس کانادا

در این مطلب به بررسی وضعیت برگزاری دوره های آموزشی احیا قلبی و دسترسی به دستگاه شوک خودکار در دبیرستان های هلیفکس کانادا پرداختیم.

استفاده از دفیبریلاتورهای طراحی شده برای انسان در سگ ها

در این مطلب به بررسی استفاده از دفیبریلاتورهای طراحی شده برای انسان در سگ ها پرداختیم.

سطح دانش در زمینه احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در بین کادر درمان

در این مطلب به بررسی سطح دانش در زمینه احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در بین کادر درمان پرداختیم.

ارتباط بین زنده مانی بیماران حملات قلبی با انجام CPR و استفاده از الکتروشوک در کره

در این مطلب ارتباط بین زنده مانی بیماران حملات قلبی با انجام CPR و استفاده از الکتروشوک در کره بررسی شده است.

عملکرد افراد آموزش دیده هنگام استفاده از دستگاه الکتروشوک در کشور کره

در این مطلب به بررسی عملکرد افراد آموزش دیده هنگام استفاده از دستگاه الکتروشوک در کشور کره پرداختیم.

رسانیدن دستگاه دفیبریلاتور با استفاده از درون پیش از رسیدن آمبولانس

دراین مطلب به بررسی رسانیدن دستگاه دفیبریلاتور با استفاده از درون پیش از رسیدن آمبولانس به محل بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

آگاهی عمومی در زمینه دستگاه الکتروشوک در کشور تایلند

در این مطلب به بررسی آگاهی عمومی در ارتباط با دستگاه الکتروشوک در تایلند می پردازیم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک توسط افراد ناظر در مدارس کشور ژاپن

در این مطلب به بررسی آمار احیا قلبی و استفاده از دستگاه الکتروشوک توسط افراد ناظر در مدارس کشور ژاپن پرداختیم.

فاکتورهای مؤثر بر تصمیم گیری برای قراردهی دستگاه الکتروشوک در انگلستان

در این مطلب به بررسی فاکتورهای مؤثر بر تصمیم گیری برای قراردهی دستگاه الکتروشوک در انگلستان پرداختیم.

توانایی درون مجهز به الکتروشوک در نجات جان انسانها و کاهش هزینه درمان

آیا درون های مجهز به دستگاه شوک خودکار می توانند جان انسان ها را نجات دهند و هزینه های درمانی را کاهش بخشند؟

ارتباط بین دسترسی به دستگاه دفیبریلاتور و میزان زنده مانی بیماران حملات قلبی

در این مطلب به بررسی ارتباط بین دسترسی به دستگاه دفیبریلاتور و میزان زنده مانی بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

دوره آموزشی فشرده احیا قلبی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس مالزی

در این مطلب به بررسی نتایج برگزاری دوره آموزشی فشرده احیا قلبی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس کشور مالزی پرداختیم.

امدادرسانی با استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی ناشی از فعالیت ورزشی

در این مطلب به بررسی ارتباط بین مشارکت افراد ناظر با دستگاه شوک خودکار و زنده مانی بیماران پس از بروز حملات قلبی ناشی از فعالیت های ورزشی پرداختیم.

میزان تأخیر در احیا و استفاده از دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی میزان تأخیر در احیا و استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر برای بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

حملات قلبی در اطفال و نقش افراد ناظر در استفاده از دفیبریلاتور

در این مطلب به بررسی حملات قلبی خارج بیمارستانی در اطفال و نقش افراد ناظر در استفاده از دفیبریلاتور برای آنها پرداختیم.

شبیه سازی رسانیدن الکتروشوک با استفاده از درون ها در زمان حملات قلبی

در این مطلب به بررسی و شبیه سازی رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون ها در زمان بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

تاثیر آموزش مراحل انجام CPR و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور بر جامعه

در این مطلب به بررسی تاثیر آموزش مراحل انجام CPR و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور بر جامعه پرداختیم.

شناسایی و رفع موانع استفاده از دستگاه الکتروشوک در دبستان های کبک در کشور کانادا

در این مطلب به شناسایی و رفع موانع استفاده از دستگاه الکتروشوک در دبستان های کبک در کشور کانادا پرداختیم.

طراحی نرم افزاری برای رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون

در این مطلب به بررسی طراحی نرم افزاری برای رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون پرداختیم.

نرم افزارهای تلفن همراه مخصوص دستگاه دفیبریلاتور در اروپا

در این مطلب به بررسی نرم افزارهای تلفن همراه مخصوص دستگاه دفیبریلاتور در اروپا پرداختیم.

آمار دسترسی به دستگاه های الکتروشوک در ایالت کراس ریور در نیجریه

در این مطلب به بررسی آمار دسترسی به دستگاه های الکتروشوک و سایر تجهیزات ضروری در مراکز درمانی ایالت کراس ریور در نیجریه پرداختیم.

ارزیابی مزایای سلامتی و اقتصادی دستگاه الکتروشوک جیبی در جامعه

در این مطلب به ارزیابی مزایای سلامتی و اقتصادی دستگاه الکتروشوک جیبی در جامعه پرداختیم.

ارتباط بین امپدانس قفسه سینه و موفقیت در اعمال شوک الکتریکی

در این مطلب به بررسی ارتباط بین امپدانس (مقاومت الکتریکی) قفسه سینه و موفقیت در اعمال شوک الکتریکی توسط دستگاه الکتروشوک پرداختیم.

تاثیر انجام CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار در کانادا

در این مطالعه به بررسی تاثیر انجام CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر در سلامت افراد پس از بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در کانادا پرداختیم.

سطح آگاهی افراد در زمینه دستگاه شوک خودکار پس از شرکت در دوره های آموزشی

در این مطالعه به بررسی سطح آگاهی افراد در زمینه دستگاه شوک خودکار پس از شرکت در دوره های آموزشی آنلاین کمک های اولیه پرداختیم.

دسترسی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس نیویورک

در این مطلب به بررسی دسترسی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس نیویورک پرداختیم.

استفاده فرد ناظر از الکتروشوک هنگام بروز حملات قلبی در نوزادان، کودکان و نوجوانان

در این مطلب به بررسی استفاده فرد ناظر از الکتروشوک هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در نوزادان، کودکان و نوجوانان پرداختیم.

تاثیر استفاده از دستگاه الکتروشوک در مسابقات دو ماراتن در کشور ژاپن

در این مطلب به بررسی تاثیر استفاده از دستگاه الکتروشوک در مسابقات دو ماراتن در کشور ژاپن پرداخته شده است.

بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در بیمارستان های دانمارک

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در بیمارستان های دانمارک می پردازیم.

موقعیت بروز حملات قلبی و دستگاه های الکتروشوک نسبت به مدارس در انگلستان

در این مطلب به بررسی موقعیت بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و دستگاه های الکتروشوک نسبت به مدارس در انگلستان پرداختیم.

بررسی وضعیت دستگاه های الکتروشوک عمومی در سئول

در این مطلب به بررسی وضعیت نگهداری و قابل استفاده بودن دستگاه های الکتروشوک عمومی در سئول پرداختیم.

ارسال دستگاه شوک خودکار به بیماران حملات قلبی با درون در سوئد

در این مطلب گزارشی از رسانیدن دستگاه شوک خودکار به بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی با استفاده از درون ها ارائه نموده ایم.

بررسی شبکه دفیبریلاتورها در کشور لهستان پیش از پاندمی کرونا

در این مطلب به بررسی شبکه دستگاه های دفیبریلاتور در کشور لهستان پیش از پاندمی کرونا پرداخته شده است.

بررسی آگاهی ورزشکاران حرفه ای در استفاده از دستگاه الکتروشوک

در این مطلب به بررسی آگاهی ورزشکاران حرفه ای در زمینه ی امدادرسانی اورژانسی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در محل تمرینات خود پرداختیم.

تسریع زمان رسیدگی به بیماران قلبی با استفاده از درون ها

دراین مطلب به بررسی تسریع زمان رسیدگی به بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی با استفاده از درُون ها برای رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک پرداختیم.

وضعیت اقدامات حياتی پايه و دستگاه الکتروشوک در دبیرستان های کشور مالت

در این مطلب به بررسی وضعیت اقدامات حياتی پايه و دستگاه الکتروشوک در دبیرستان های کشور مالت پرداختیم.

سامانه مسیریابی داخل ساختمانی دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی سامانه مسیریابی داخل ساختمانی دستگاه شوک خودکار پرداختیم.

سطح دانش دندانپزشکان درباره حملات قلبی و امدادرسانی با استفاده از الکتروشوک

در این مطلب به ارزیابی سطح دانش دندانپزشکان در زمینه ی حملات قلبی خارج بیمارستانی و امدادرسانی با استفاده از الکتروشوک پرداختیم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک برای اطفال

در این مطلب به بررسی روش های استفاده از دستگاه الکتروشوک برای اطفال می پردازیم.

افزایش قابل توجه استفاده از دفیبریلاتورها در مکان های عمومی عربستان سعودی

در این مطلب به بررسی افزایش قابل توجه استفاده از دفیبریلاتورها در مکان های عمومی به عنوان یک طرح ملی جاه طلبانه در عربستان سعودی می پردازیم.

کارایی حقیقی دستگاه های شوک خودکار ثبت شده در دانمارک

در این مطلب به بررسی کارایی واقعی دستگاه شوک خودکار در دانمارک می پردازیم.

دانش و نگرش عمومی افراد برای استفاده از دفیبریلاتورهای خارجی خودکار در چین

در این مطلب به بررسی دانش و نگرش عمومی افراد نسبت به استفاده از دفیبریلاتورهای خارجی خودکار در چین پرداختیم.

نقش کمپانی ها در پوشش دهی و قراردهی راهبردی دستگاه شوک خودکار در اماکن عمومی و منازل شخصی

در این مطلب به ارزیابی نقش کمپانی ها در پوشش دهی و قراردهی راهبردی دستگاه شوک خودکار در اماکن عمومی و منازل شخصی برای مقابله با حملات قلبی پرداختیم.

بهینه سازی مکان دستگاه شوک اتوماتیک، عادلانه بودن یا در دسترس بودن؟

در این مطلب به بررسی بهینه سازی محاسبه شده ی مکان قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک عمومی، و عادلانه بودن یا در دسترس بودن آن می پردازیم.

تاثیر مشارکت افراد ناظر بر سلامت بیماران حملات قلبی ناشی از فعالیت های ورزشی

در این مطلب به بررسی تاثیر مشارکت افراد ناظر بر سلامت بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی ناشی از فعالیت های ورزشی می پردازیم.

بررسی میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار با توجه به مکان آنها در دانمارک

در این مطلب به بررسی میزان استفاده از دستگاه های شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی با توجه به مکان آنها در دانمارک پرداختیم.

مرور حوزه ای رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درُون هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب به مرور حوزه ای رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درُون ها هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

بهبود پوشش دهی دستگاه الکتروشوک در مناطق مسکونی با تمرکز بر شهرک های سازمانی

در این مطلب بهبود پوشش دهی دستگاه الکتروشوک در مناطق مسکونی با تمرکز بر شهرک های سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

شبیه سازی رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درُون در بریتانیا

در این مطلب به بررسی شبیه سازی رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درُون در بریتانیا پرداختیم.

شبیه ساز واقعیت توسعه یافته برای آموزش احیا قلبی و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور

در این مقاله به بررسی شبیه ساز واقعیت توسعه یافته برای آموزش احیا قلبی و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور پرداختیم.

شبیه سازی رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون ها

در این مطلب به بررسی شبیه سازی رسانیدن دستگاه الکتروشوک با استفاده از درون ها پرداختیم.

بهترین مکان برای قراردهی درون های مجهز به دستگاه شوک خودکار در سوئد

در این مطلب به بررسی انتخاب مکان مناسب قراردهی درون های مجهز به دستگاه شوک خودکار برای پوشش حداکثری در کشور سوئد پرداختیم.

تجهیز موتور آمبولانس ها به دستگاه الکتروشوک در کشور تایلند

در این مطلب به بررسی تاثیر تجهیز موتور آمبولانس ها به دستگاه الکتروشوک در کشور تایلند پرداخته شده است.

قراردهی بهینه دستگاه الکتروشوک در راهروهای طویل و باریک

در این مطلب به بررسی قراردهی بهینه دستگاه الکتروشوک در اماکن طویل و باریک می پردازیم.

بررسی مکان قرارگیری دستگاه های شوک خودکار در انگلستان

در این مطلب به بررسی مکان قرارگیری دستگاه های شوک خودکار در انگلستان پرداختیم.

استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در مدارس ابتدایی کبک در کانادا

در این مطلب به بررسی بهبود شرایط استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در مدارس ابتدایی کبک در کانادا پرداختیم.

بهترین مکان قراردهی دستگاه دفیبریلاتور در مناطق شهری کانادا

در این مطلب به بررسی بهترین و مقرون به صرفه ترین مکان قراردهی دستگاه دفیبریلاتور در مناطق شهری کانادا می پردازیم.

محاسبه فاصله ی حقیقی دسترسی به دستگاه الکتروشوک در انگلستان

در این مطلب به محاسبه فاصله­ ی حقیقی دسترسی به دستگاه الکتروشوک در انگلستان پرداختیم.

بررسی آمار مرگ ناگهانی در جهان فوتبال و آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار ارائه شده توسط FIFA

در این مطلب به بررسی آمار مرگ ناگهانی در جهان فوتبال و آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار ارائه شده توسط FIFA پرداختیم.

ارسال پیامک اطلاع رسانی برای نیروهای داوطلب آموزش دیده در زمینه ی استفاده از دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به تاثیر ارسال پیامک اطلاع رسانی برای نیروهای داوطلب آموزش دیده در زمینه ی استفاده از دستگاه شوک خودکار پرداختیم.

نجات جان فردی با حمله ی قلبی در سوئد با رسانیدن دستگاه دفیبریلاتور توسط درون

در این مطلب به بررسی نجات جان فردی با حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در سوئد با استفاده از رسانیدن دستگاه دفیبریلاتور توسط درون پرداختیم.

دسترسی سریع به دستگاه الکتروشوک شرط مهم برای دفیبریلاسیون توسط افراد ناظر

در این مطلب به دسترسی سریع به دستگاه الکتروشوک شرط مهم برای دفیبریلاسیون توسط افراد ناظر پرداختیم.

بهبود مهارت احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در بین نیروهای امدادی

در این مطلب به بررسی بهبود مهارت احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در بین نیروهای امدادی آموزش دیده پرداختیم.

قراردهی دستگاه دفیبریلاتور در برج ها برای بهبود تمایل افراد ناظر برای احیا قلبی

در این مطلب به بررسی قراردهی دستگاه دفیبریلاتور در برج ها برای بهبود تمایل افراد ناظر برای احیا قلبی پرداختیم.

رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون ها در مناطق روستایی کشور آلمان

در این مطلب به بررسی رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون ها در مناطق روستایی کشور آلمان پرداختیم.

تاثیر فاصله از دستگاه شوک خودکار بر آمار زنده مانی بیماران پس از حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تاثیر فاصله از دستگاه شوک خودکار بر آمار زنده مانی بیماران پس از حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون ها در شهر پاریس

در این مطلب به بررسی رسانیدن دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از درون ها در شهر پاریس پرداختیم.

شرایط عاطفی افراد هنگام استفاده از الکتروشوک در پی حمله قلبی

در این مطلب به بررسی آسایش، شرایط عاطفی و استرس افراد ناظر هنگام استفاده از دستگاه الکتروشوک برای افراد بیمار در پی بروز حمله ی قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

ساده سازی دسترسی به اطلاعات دستگاه های شوک خودکار

در این مطلب به بررسی همکاری چندسازمانی برای ساده سازی دسترسی به اطلاعات دستگاه های شوک خودکار پرداختیم.

ارسال دستگاه دفیبریلاتور با استفاده از درون

در این مطلب به بررسی ارسال دستگاه دفیبریلاتور با استفاده از درون ها به بیماران دچار حمله ی قلبی خارج بیمارستانی می پردازیم.

قرارگیری مناسب دستگاه های شوک خودکار در انگلستان

در این مطلب به بررسی قرارگیری دستگاه های شوک خودکار انگلستان در مکان مناسب می پردازیم.

دیدگاه افراد ناظر برای استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب دیدگاه افراد ناظر در رابطه با استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی را بررسی می کنیم.

میزان دسترسی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس نیویورک

در این مطلب به بررسی میزان در دسترس بودن و استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس ایالت نیویورک کشور آمریکا پرداخته شده است.

ارزیابی روند ثبت دستگاه شوک خودکار عمومی در کشور کانادا

در این مطالعه به ارزیابی روند ثبت دستگاه شوک خودکار عمومی در کشور کانادا پرداخته شده است.

ایمنی پرواز در بیماران مبتلا به آریتمی قلبی

در این مطلب به بررسی ایمنی پرواز در بیماران مبتلا به آریتمی قلبی می پردازیم.

مقایسه روش خط مستقیم و فاصله مسیری در اندازه گیری پوشش دهی دستگاه شوک خودکار

در این مطالعه به بررسی و مقایسه اندازه گیری پوشش دهی دستگاه شوک خودکار با روش خط مستقیم و فاصله مسیری می پردازیم.

آگاهی دندانپزشکان در ارتباط با استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در پاکستان

در این مطلب به ارزیابی سطح آگاهی دندانپزشکان در زمینه ی احیا قلبی و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در پاکستان پرداختیم.

برگزاری دوره های آموزش مقدماتی احیای قلبی برای پناهندگان

در این مطالعه به بررسی نتایج برگزاری دوره های آموزش مقدماتی احیای قلبی برای پناهندگان پرداخته شده است.

تاثیر برگزاری دوره آموزشی بر تمایل افراد به استفاده از دستگاه شوک خودکار

در این مطلب چگونگی تاثیر برگزاری دوره های آموزشی بر افزایش تمایل افراد ناظر برای استفاده از دستگاه های شوک خودکار می پردازیم.

ارزیابی آگاهی در زمینه احیا قلبی و دستگاه شوک خودکار در کشور چین

در این مطلب به بررسی و ارزیابی آگاهی در زمینه احیای قلبی و دستگاه شوک خودکار در کشور چین می پردازیم.

تاثیر اپلیکیشن مخصوص دستگاه شوک خودکار بر آمار حملات قلبی

در این مطلب به بررسی تاثیر اپلیکیشن مخصوص دستگاه شوک خودکار بر آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی پرداختیم.

بررسی حملات قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مراکز ورزشی کشور استرالیا

در این مطلب به بررسی حملات قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در مراکز ورزشی کشور استرالیا می پردازیم.

آمبولانس های موتوری مجهز به دستگاه الکتروشوک

در این مطلب به بررسی آمبولانس های موتوری مجهز به دستگاه الکتروشوک، به عنوان روشی برای بهبود امدادرسانی در شهرهای بزرگ می پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در معادن

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در معادن می پردازیم.

استفاده افراد ناظر از دستگاه شوک خودکار در منازل

در این مطلب به بررسی استفاده افراد ناظر از دستگاه دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در منازل می پردازیم.

تاثیر همکاری افراد ناظر در استفاده از دستگاه الکتروشوک در فرودگاه کپنهاگ دانمارک

در این مطلب به بررسی تاثیر همکاری افراد ناظر در احیا بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در فرودگاه بین المللی کپنهاگ، دانمارک پرداختیم.

حملات قلبی ناشی از ورزش در جوانان و اهمیت الکتروشوک در استرالیا

در این مطلب به بررسی حملات قلبی خارج بیمارستانی ناشی از فعالیت های فیزیکی و ورزش در جوانان و اهمیت دستگاه الکتروشوک در کشور استرالیا پرداختیم.

ایمن سازی زمین های گلف کره جنوبی با استفاده از دستگاه الکتروشوک

در این مطلب به این می پردازیم که تعداد مناسب دستگاه الکتروشوک برای ایمن سازی زمین های گلف کره ی جنوبی چه مقدار است؟

چگونه فرآیند قراردهی دستگاه های الکتروشوک را بهبود ببخشیم؟

در این مطلب به این می پردازیم که چگونه فرآیند پیدا کردن مکان مناسب برای قراردهی دستگاه الکتروشوک را بهبود ببخشیم؟

میزان آگاهی و تمایل افراد برای استفاده از دستگاه شوک خودکار در تایوان

در این مطلب به بررسی میزان آگاهی و تمایل افراد ناظر برای استفاده از دستگاه شوک خودکار در تایوان می پردازیم.

تاثیر قراردهی دستگاه شوک خودکار عمومی در ایستگاه های راه آهن توکیو

در این مطلب به بررسی تاثیر قراردهی دستگاه شوک خودکار عمومی در ایستگاه های راه آهن توکیو می پردازیم.

استفاده معلمان مدارس از دستگاه شوک خودکار در اسپانیا

در این مطلب به ارزیابی سطح دانش معلمان مدارس در زمینه ی CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار پس از دوره های آموزشی در منطقه ی گالیسیا، اسپانیا می پردازیم.

افزایش میزان مشارکت هنگام حملات قلبی با استفاده از آگاه سازی از طریق تلفن هوشمند 

در این مطلب به بررسی افزایش سرعت امدادرسانی و میزان مشارکت هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی با استفاده از آگاه سازی شهروندان از طریق تلفن های هوشمند می پردازیم.

تاثیر دوره های آموزشی بر میزان آگاهی کودکان از دستگاه دفیبریلاتور

در این مطلب به بررسی تاثیر دوره های آموزشی بر میزان آگاهی کودکان از دستگاه دفیبریلاتور می پردازیم.

فوریت های پزشکی هوایی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده

در این مطلب به بررسی فوریت های پزشکی هوایی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده می پردازیم.

تاثیر اجباری بودن آموزش CPR و استفاده از الکتروشوک در مدارس انتاریو، کانادا

در این مطلب به بررسی تاثیر اجباری بودن آموزش های CPR و استفاده از دستگاه الکتروشوک در مدارس انتاریو کانادا می پردازیم.

نحوه استفاده از دستگاه الکتروشوک در هواپیماهای مسافربری و تجاری

در این مطالعه به بررسی نحوه ی استفاده و پیامدهای قراردهی دستگاه الکتروشوک در هواپیماهای مسافربری و تجاری می پردازیم.

احیای بیماران حملات قلبی در مناطق شمالی هند

در این مطلب به بررسی احیای بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی در مناطق شمالی هند می پردازیم.

تاثیر دستگاه شوک خودکار همراه با دستورالعمل های تصویری بر کیفیت احیای قلبی بیماران

در این مطلب به بررسی تاثیر دستگاه شوک خودکار همراه با دستورالعمل های تصویری بر کیفیت احیای قلبی بیماران می پردازیم.

استفاده از تجهیزات پزشکی نظیر الکتروشوک در پروازهای کشور آلمان

در این مطالعه به بررسی وضعیت تجهیزات پزشکی از جمله الکتروشوک در پروازهای کشور آلمان می پردازیم.

تاثیر آموزش احیای قلبی و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در مدارس اسلوونی

در این مطلب به بررسی تاثیر آموزش احیا قلبی و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در مدارس اسلوونی پرداختیم.

بهینه سازی مکان درون های پزشکی مجهز به دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی بهینه سازی مکان درون های پزشکی مجهز به دستگاه شوک خودکار پرداخته ایم.

حملات قلبی در محیط کار در کشور سوئد

در این مطلب به بررسی ویژگی ها و نتایج حملات قلبی (خارج بیمارستانی) در محیط کار در کشور سوئد می پردازیم.

آموزش احیای قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار به انسان های ناشنوا

در این مطلب به بررسی چالش های پیش رو هنگام آموزش احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار به انسان های ناشنوا می پردازیم.

بررسی عملکرد دستگاه شوک اتوماتیک در شرایط پرواز هوایی

در این مطالعه به بررسی عملکرد دستگاه شوک اتوماتیک در شرایط پرواز هوایی می پردازیم.

دستیابی عمومی و جابجایی دستگاه شوک اتوماتیک در دوره پاندمی COVID19 در کانادا

در این مطالعه، دستیابی عمومی و روش های جابجایی دستگاه شوک اتوماتیک در دوره پاندمی COVID19 در کانادا بررسی شده است.

شرایط رسیدگی به بیماران حملات قلبی پیش از رسیدن به بیمارستان در کشور هند

در این مطالعه به بررسی شرایط رسیدگی به بیماران حملات قلبی پیش از رسیدن به بیمارستان در کشور هند پرداختیم.

چالش ها و پتانسیل های برنامه استفاده عموم مردم از دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی چالش ها و پتانسیل های برنامه استفاده ی عموم مردم از دستگاه شوک خودکار می پردازیم.

تاثیر دوره های آموزشی مقدماتی احیا بر سلامت بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی

در این مطلب به بررسی تاثیر دوره های آموزشی مقدماتی احیا بر سلامت بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی می پردازیم.

مدیریت برنامه احیای قلبی و استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی در پاندمی COVID19 در اتحادیه اروپا

در این مطلب به بررسی مدیریت برنامه احیای قلبی در پاندمی COVID19 در اتحادیه اروپا می پردازیم.

عملکرد افراد هنگام استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از گروه بندی افراد

در این مطالعه به بررسی عملکرد افراد ناظر هنگام استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از گروه بندی افراد می پردازیم.

تشخیص بیماری پس از احیا بیماران به کمک دستگاه شوک خودکار

در این مطالعه به بررسی کمک دستگاه شوک خودکار برای تشخیص بیماری پس از احیا بیماران می پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در بیماران دیابتی و غیر دیابتی

در این تحقیق به بررسی تاثیر احیا قلبی و استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک هنگام بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی می پردازیم.

آموزش استفاده از دستگاه الکتروشوک برای دانشجویان با ناتوانی های ذهنی

در این مطالعه به بررسی استفاده از روش های آموزشی ویژه استفاده از دستگاه الکتروشوک برای دانشجویان با ناتوانی های ذهنی می پردازیم.

کیفیت ثبت اطلاعات مربوط به احیای قلبی توسط الکتروشوک در پاریس

در این مطلب به بررسی کیفیت ثبت اطلاعات مربوط به احیای قلبی توسط دستگاه های الکتروشوک در مناطق گسترده ای از شهر پاریس پرداختیم.

افزایش آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی در منازل

در این مطلب افزایش آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی در منازل را بررسی می کنیم.

سلامت قلبی دانش آموزان ورزشکار در زمان پاندمی ویروس کرونا

در این مطلب به بررسی تدابیر سلامت قلبی دانش آموزان ورزشکار و تهیه دستگاه الکتروشوک در زمان پاندمی ویروس کرونا پرداختیم.

آموزش احیای قلبی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در 110 دبیرستان هنگ کنگ

در این مطلب به بررسی آموزش احیا قلبی و استفاده از دستگاه الکتروشوک در 110 دبیرستان هنگ کنگ پرداختیم.

انتخاب محل مناسب قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک با استفاده از تصویربرداری داخل ساختمانی

در این مقاله به بررسی استفاده از تصویربرداری داخل ساختمانی برای انتخاب محل مناسب قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک می پردازیم.

استفاده پلیس از دستگاه الکتروشوک برای نجات جان بیماران

در این مطالعه به بررسی استفاده نیروهای پلیس از دستگاه الکتروشوک برای نجات جان بیماران می پردازیم.

مقایسه دسترسی هوایی با استفاده از پهپاد ها و دسترسی زمینی به دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی

در این مطلب مقایسه دسترسی هوایی و زمینی به دستگاه شوک خودکار هنگام بروز حملات قلبی بررسی شده است.

آمار حملات قلبی و آشنایی با دستگاه الکتروشوک در مناطق شمالی کشور امارات

در این مطلب به بررسی آمار مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی و آشنایی با دستگاه الکتروشوک در مناطق شمالی کشور امارات می پردازیم.

تاثیر برقراری تماس تصویری بر کیفیت استفاده از دستگاه شوک خودکار

در این مطالعه به بررسی میزان تاثیر برقراری تماس تصویری بر کیفیت استفاده از دستگاه شوک خودکار با افراد ناظر هنگام احیا بیماران پرداختیم.

میزان توانایی عموم مردم در استفاده از دستگاه دفیبریلاتور

در این مطلب به بررسی میزان توانایی عموم مردم در استفاده از دستگاه دفیبریلاتور می پردازیم.

میزان آگاهی نیروهای انتظامات مراکز خرید عربستان از نحوه انجام CPR و استفاده از دستگاه دفیبریلاتور

در این تحقیق به بررسی آمار میزان آگاهی نیروهای انتظامات در مراکز خرید کشور عربستان از نحوه انجام CPR و استفاده از دستگاه شوک خودکار پرداختیم.

کیفیت زندگی و هزینه درمانی افراد پس از بروز حملات قلبی در سوئیس

در این مطالعه به بررسی کیفیت زندگی و هزینه های درمانی افراد پس از بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در یکی از مناطق شهری سوئیس پرداختیم.

پارامترهای موثر بر سلامت بیماران پس از وقوع حملات قلبی خارج بیمارستانی

در این مطالعه به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر سلامت بیماران پس از وقوع حملات قلبی خارج بیمارستانی با توجه به سن آنها پرداختیم.

استفاده از مدل های ریاضی برای تعیین بهترین مکان قراردهی دستگاه دفیبریلاتور

در این مطلب استفاده از مدل های ریاضی برای یافتن بهترین مکان برای قراردهی دستگاه شوک خودکار را بررسی می‎کنیم.

استفاده افراد ناظر از دستگاه شوک اتوماتیک در کودکان با توجه به شرایط محیطی

در این مطالعه به بررسی تاثیر ویژگی های محل بروز حمله قلبی بر میزان استفاده افراد ناظر از دستگاه شوک اتوماتیک در کودکان پرداختیم.

پیامدهای عصبی پس از حملات قلبی در ساختمان های بلند کره جنوبی

در این مطلب به بررسی پیامدهای عصبی حمله قلبی در ساختمان های بلند کره جنوبی می‎پردازیم.

پیامدهای نورولوژیک مثبت استفاده از دستگاه دفیبریلاتور هنگام بروز حملات قلبی

در این مقاله پیامدهای نورولوژیک استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در هنگام حمله قلبی مورد بررسی قرار گرفته است.

استفاده از اتوبوس برای پایگاه متحرک قراردهی دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی استفاده از اتوبوس به منظور دسترسی بهتر به دستگاه شوک خودکار در سطح شهر می‎پردازیم.

بررسی آمار خرابی دستگاه شوک خودکار

در این مطالعه آمار خرابی دستگاه شوک خودکار و دلایل آن را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

قرار دادن دستگاه الکتروشوک در صندوق پستی

در این مقاله به بررسی قرار دادن دستگاه شوک خودکار در صندوق پستی می‎پردازیم.

تاثیر ویدئوهای آموزشی راهنمای دستگاه شوک خودکار در روند استفاده از این دستگاه

در این مطلب به بررسی استفاده از ویدئوهای آموزشی برای آموزش استفاده از دستگاه شوک خودکار می‎پردازیم.

تماس تصویری برای راهنمایی امدادگر هنگام استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک

در این مطالعه تاثیر تماس تصویری برای راهنمایی فرد امدادگر برای استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک بررسی می‎شود.

راه اندازی سامانه پیامکی برای اطلاع رسانی مکان حمله قلبی و دستگاه دفیبریلاتور به داوطلبین امدادرسانی

در این مطلب به بررسی امدادرسانی داوطلبانه به بیماران حمله قلبی و اطلاع رسانی پیامکی به داوطلبان خواهیم پرداخت.

بررسی تفاوت در قراردهی دستگاه شوک خودکار در محله هایی با تعداد حملات قلبی خارج بیمارستانی یکسان

در این مطلب به بررسی تفاوت قراردهی دستگاه شوک خودکار در محله هایی با تعداد حملات قلبی خارج بیمارستانی یکسان می‎پردازیم.

دستگاه الکتروشوک نجات بخش جان ورزشکاران حرفه ای

در این مطلب به بررسی نقش دستگاه الکتروشوک در نجات جان ورزشکاران حرفه ای می پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در محیط کار در کشور بلژیک

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در محیط کار و در کشور بلژیک خواهیم پرداخت.

استفاده از دستگاه شوک خودکار برای درمان حمله قلبی خانم باردار مبتلا به سیتوس اینورسوس

در این مطالعه استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک برای خانم باردار مبتلا شده به حمله قلبی را بررسی نموده‎ایم.

استفاده از پهپاد (درون) مجهز به دستگاه شوک خودکار در مناطق کوهستانی

در این مطلب به بررسی استفاده از پهپاد برای حمل دستگاه شوک خودکار به منظور امدادرسانی در مناطق کوهستانی پرداختیم.

سرعت واقعی پیاده روی فرد ناظر امدادگر برای دسترسی به دستگاه الکتروشوک

در این مطلب به بررسی دسترسی فرد امدادگر با پای پیاده به دستگاه شوک خودکار در هنگام حمله قلبی خارج بیمارستانی می‎پردازیم.

قراردهی استراتژیک درون یا پهپاد پزشکی مجهز به دستگاه شوک خودکار برای رسیدگی به حملات قلبی خارج بیمارستانی

در این مطلب به بررسی استفاده از پهپاد برای رساندن دستگاه شوک خودکار، در مقایسه با آمبولانس می‎پردازیم.

راهنمایی برای احیای قلبی بیماران مبتلا به COVID-19

در این مقاله به بررسی استفاده از دفیبریلاتور در احیای قلبی بیمار مبتلا به COVID-19 می‎پردازیم.

دسترسی و شرایط قرارگیری دستگاه شوک خودکار در مراکز شهرها در کشور هلند

در این مطلب به بررسی شرایط و نحوه قرار گرفتن دستگاه شوک خودکار در شهرهای کشور هلند پرداختیم.

نصب دستگاه الکتروشوک در هتل ها

در این مطلب به بررسی نیاز به نصب و استفاده از دستگاه شوک خودکار در هتل ها می‎پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشتی های بازرگانی و تجاری

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشتی‎ها می‎پردازیم.

بهینه سازی محل قراردهی دستگاه شوک خودکار برای دستیابی آسان در مناطق شهری با نقشه های پیچیده

در این مطلب به بررسی قراردهی دستگاه شوک خودکار برای دسترسی آسان و سریع در مناطق شهری می‎پردازیم.

قراردهی دستگاه الکتروشوک در استادیوم بزرگ فوتبال

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک در استادیوم‎های بزرگ فوتبال می‎پردازیم.

استفاده از دستگاه دفیبریلاتور در شرکت های نفت و گاز

در این مطلب، به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در شرکت های نفت و گاز می‎پردازیم.

آگاهی عمومی نسبت به دستگاه الکتروشوک در کشور لهستان

در این مطلب به بررسی آگاهی عمومی نسبت به دستگاه شوک خودکار در کشور لهستان می‎پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در سواحل و محیط ورزش های آبی

در این مقاله به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک در محیط تفریحات آبی و سواحل و برای ورزشکاران ورزش‎های آبی می‎پردازیم.

دستگاه شوک خودکار در محل کار و ادارات

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در محیط کار و ادارات می‎پردازیم.

آموزش دستگاه شوک خودکار و آگاه سازی دانشجویان و مردم در عربستان

در این مقاله به بررسی آگاهی مردم در مورد دستگاه شوک خودکار در عربستان پرداخته‎ایم.

دستگاه الکتروشوک و نقش آن در سلامت ورزشکاران

در این مقاله به بررسی تاثیر دستگاه الکتروشوک در سلامت ورزشکاران در هنگام حملات قلبی می‎پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار و تاثیر آن بر آمار زنده ماندن بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی

در این مطلب استفاده از دستگاه شوک خودکار در امریکا و کانادا و تاثیر آن بر آمار زنده ماندن بیماران قلبی بررسی شده است.

کاربرد دستگاه شوک خودکار در جراحی قلب

در این مقاله به بررسی کاربرد دستگاه شوک اتوماتیک در هنگام جراحی قلب خواهیم پرداخت.

کنترل شرایط بحرانی حملات قلبی در ورزشگاه دبیرستان ها و دانشگاه ها

در این تحقیق برنامه کنترلی حملات قلبی در ورزشگاه مدارس و دانشگاه ها را مورد بررسی قرار داده‎ایم.

آمار نجات یافتن جان بیماران در ایستگاه مترو سائوپائولو پس از بروز فیبریلاسیون بطنی

در این مطالعه، آمار نجات بیماران در ایستگاه متروی سائوپائولو پس از استفاده از دستگاه شوک خودکار ارائه شده است.

سطح آگاهی دانشجویان نسبت به دستگاه شوک اتوماتیک

در این تحقیق، سطح آگاهی دانشجویان لهستان نسبت به دستگاه شوک اتوماتیک مورد بررسی قرار گرفته شده است.

ضرورت استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس

در این مقاله در ارتباط با استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس بلژیک توضیحاتی ارائه شده است.

قراردهی دستگاه دفیبریلاتور در سوپرمارکت ها

در این مقاله در ارتباط با قراردهی دستگاه دفیبریلاتور در سوپرمارکت های انگلستان مطالبی خدمتتان ارائه می‎نماییم.

ربات های مجهز به دستگاه شوک خودکار

در این تحقیق ربات های مجهز به دستگاه شوک خودکار مورد بررسی قرار گرفته است.

استفاده از دستگاه الکتروشوک در فرودگاه های بین المللی

در این مقاله استفاده از دستگاه شوک خودکار در فرودگاه های بین المللی را برررسی نموده‏‎ایم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک در خطوط هوایی آمریکا

در این تحقیق به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک در خطوط هواپیمایی آمریکا می‎پردازیم.

قراردهی دستگاه شوک خودکار در کلیساها و اماکن مذهبی

در این تحقیق قراردهی دستگاه شوک خودکار در اماکن مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است.

استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در خطوط هوایی برزیل

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در خطوط هوایی برزیل پرداخته‎ایم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در مجلس نمایندگان کشور برزیل

در این تحقیق به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در مجلس نمایندگان کشور برزیل می‎پردازیم.

استفاده سالانه از دستگاه الکتروشوک در ایستگاه های راه‎آهن شهر توکیو

در این مطلب استفاده سالانه از دستگاه الکتروشوک در ایستگاه‎های راه‎آهن شهر توکیو بررسی شده است.

بهینه سازی قراردهی دستگاه شوک اتوماتیک در آپارتمان های مسکونی

در این مطالعه محل قراردهی دستگاه شوک خودکار را در آپارتمان های مسکونی بهینه نموده‎ایم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط پرستاران و توانبخشان تنفسی

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک خودکار توسط پرستاران و توانبخشان تنفسی پرداخته‎ایم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در سالن های ورزشی دبیرستان های آمریکا

در این تحقیق به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در سالن‎های ورزشی دبیرستانهای آمریکا پرداخته‎ایم.

دسترسی بهتر به دستگاه شوک الکتریکی خودکار در تورنتو با استفاده از بهینه سازی

در این تحقیق به بررسی استفاده از بهینه سازی برای دسترسی به دستگاه شوک خودکار در تورنتو می‎پردازیم.

دسترسی به دستگاه شوک خودکار با استفاده از مدل آماری مکانی بیزی و متدهای آنالیز مکانی

در این مقاله به استفاده از مدل آماری مکانی بیزی و متدهای آنالیز مکانی برای مکان سنجی دستگاه شوک خودکار می‎پردازیم.

قراردهی بهینه دستگاه شوک خودکار در سنگاپور با توجه به محل بروز حملات قلبی

در این مقاله به بررسی قراردهی بهینه دستگاه شوک خودکار در سنگاپور می‎پردازیم.

دسترسی عمومی به دستگاه شوک خودکار در کشور انگلستان و ولز

در این تحقیق دسترسی عمومی مردم کشور انگلستان و ولز را به دستگاه شوک خودکار بررسی نموده‎ایم.

تغییر مکان دستگاه شوک خودکار جهت بهبود و گسترش مناطق تحت پوشش در شرایط کمبود امکانات

در این تحقیق به روش نوین ارائه شده در سوئیس برای تغییر مکان دستگاه شوک خودکار در جهت بهتر شدن پوشش دهی دستگاه شوک خودکار پرداخته‎ایم.

بهینه سازی محل دستگاه شوک خودکار در شهرهای مختلف با استفاده از متدهای کامپیوتری یکسان

در این مطلب به بررسی استفاده از متدهای کامپیوتری یکسان برای بهینه سازی محل دستگاه شوک خودکار در شهرهای مختلف می‎پردازیم.

حمل دستگاه شوک خودکار با هواپیمای بدون سرنشین

در این تحقیق به بررسی استفاده از هواپیمای بدون سرنشین برای انتقال دستگاه شوک خودکار به محل حادثه در کشور سوئد پرداخته‎ایم.

دقت دستگاه دفیبریلاتور خارجی در تشخیص آریتمی های خطرناک بطنی کودکان

در این تحقیق به بررسی آریتمی های خطرناک بطنی کودکان و عملکرد دستگاه شوک خودکار در تشخیص آنها می پردازیم.

استفاده از الکتروشوک توسط افراد ناظر برای بیماران زیر 18 سال در کشور ژاپن

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک برای بیماران زیر 18 سال در کشور ژاپن می‎پردازیم.

افزایش استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشور استرالیا

در این مقاله به معرفی روش های نوین استرالیا برای افزایش آگاهی و استفاده مردم از دستگاه شوک خودکار می پردازیم.

دسترسی به دستگاه شوک خودکار در سطح شهرهای چین

در این مطلب به بررسی اهمیت استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشور پرجمعیت چین و میزان دسترسی عمومی به آن پرداخته‎ایم.

دسترسی عمومی به الکتروشوک و حملات قلبی خارج بیمارستانی در ژاپن

در این مطالعه با بررسی دسترسی عمومی به دستگاه الکتروشوک و آمار حملات قلبی ژاپن، اهمیت دسترسی به دستگاه شوک خودکار را توضیح می دهیم.

دسترسی عمومی به دستگاه شوک اتوماتیک

در این مقاله و در ادامه مطلب مربوط به محل قراردهی دستگاه شوک خودکار، به بررسی دسترسی عمومی به دستگاه و نقش افراد ناظر می پردازیم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک در مناطق مسکونی امریکا

در این مطالعه با بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق مسکونی امریکا و ارتباط آن با شغل افراد به بررسی پوشش دهی و دسترسی این دستگاه پرداختیم.

محل مناسب قراردهی دستگاه شوک خودکار

در این مطالعه به بررسی روش های جانمایی دستگاه شوک خودکار در کشورهای مختلف و تاثیر آن می‎پردازیم.

دستگاه شوک خودکار در سیستم حمل و نقل شهری – متروی لندن

در این مطلب به بررسی و ارائه آمار از دسترسی به دستگاه شوک خودکار در متروی لندن می‎پردازیم.

قراردهی دستگاه شوک خودکار در برج های مسکونی

وجود دستگاه شوک خودکار در برج های مسکونی با توجه به طولانی شدن دسترسی نیروهای امدادی برای امدادرسانی ضروری می باشد.

دستگاه شوک خودکار در کشور انگلستان

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک و جانمایی آن در کشور انگلستان (شهر لندن) می پردازیم.

کارآمدی دستگاه شوک خودکار و نقش افراد ناظر

در این مطلب به بررسی تحقیق انجام شده در کشور دانمارک در ارتباط با کارآمدی دستگاه شوک خود و تاثیر افراد ناظر می پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در دبیرستان های آریزونا

در این مطلب به ارائه آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس به خصوص در سالن ورزشی مدارس می پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در منازل

در این مقاله به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشور ژاپن در منازل مسکونی می‎پردازیم.

نتایج قراردهی دستگاه شوک خودکار در کشور دانمارک

در این مقاله به بررسی آمار و اطلاعات به دست آمده از قرار دادن دستگاه شوک الکتریکی خودکار در کشور دانمارک خواهیم پرداخت.

نقش آگاهی و تمایل افراد ناظر برای امدادرسانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار

در این تحقیق با اشاره به تحقیقاتی که در دانمارک انجام شده است به نقش آگاهی افراد ناظر در امدادرسانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار می پردازیم.

ایستگاه های تجهیزات پزشکی مجهز به دستگاه شوک خودکار

در این تحقیق به بررسی تاثیر قرار دادن دستگاه شوک خودکار در سطح شهر بر بهبود زمان رسیدگی به بیماران دچار حمله قلبی می‎پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در دانشگاه ازمیر

در این مطلب آماری در ارتباط با استفاده از دستگاه شوک خودکار در دانشگاه ازمیر ارائه می شود.

بهینه سازی محل قراردهی دستگاه شوک خودکار

در این مقاله در ارتباط با محل قرار دادن دستگاه شوک خودکار و بهینه سازی محل آن می‎پردازیم.

مزایای دستگاه شوک خودکار

در این مطلب به بررسی مزایای دستگاه شوک خودکار و مقایسه آن با دستگاه شوک نیمه خودکار خواهیم پرداخت.

تاثیر دسترسی به دستگاه شوک خودکار در حملات قلبی داخل منزل در ژاپن

در این مقاله ضمن ارائه آمار حملات قلبی در مناطق مسکونی و منازل ژاپن، به بررسی تاثیر دسترسی به موقع به دستگاه الکتروشوک می پردازیم.

دستگاه شوک خودکار در مراکز درمانی

در این مقاله به لزوم استفاده از دستگاه شوک خودکار در مراکز درمانی داخل و خارج شهر و انواع کلینیک های درمانی و دندانپزشکی می پردازیم.

استفاده از دستگاه الکتروشوک خودکار در تایوان

در این تحقیق به بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در کشور تایوان می پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در مدارس و لزوم استفاده از آن می پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در اروپا

با توجه به فراگیر شدن استفاده از دستگاه شوک خودکار در اروپا در این مقاله اطلاعات بیشتر در ارتباط با مکان سنجی آن ارائه می‎شود.

تاثیر دسترسی به دستگاه شوک خودکار و نجات جان انسان ها

در این مطلب به بررسی تاثیر دسترسی به موقع به دستگاه شوک خودکار بر نجات جان انسان ها در محیط های مختلف اشاره می‎کنیم.

قراردهی دستگاه شوک خودکار در درمانگاه دندانپزشکی در اسلوونی

در این مطلب به بررسی ضرورت استفاده از دستگاه الکتروشوک خودکار در مطب دندانپزشکی می پردازیم. این مطالعه در اسلوونی انجام شده است.

قراردهی دستگاه شوک خودکار در محیط داخل بیمارستان

در این تحقیق به تاثیر قرار دادن دستگاه شوک اتوماتیک در محیط های بیمارستانی می پردازیم.

پردازش اطلاعات قلبی توسط دستگاه شوک خودکار

در این مطلب عملکرد دستگاه الکتروشوک خودکار و پردازش اطلاعات قلبی توسط آن را توضیح خواهیم داد.

فاصله شعاعی الکتروشوک از مدارس در ایالت اوهایو آمریکا

در این مطلب به بررسی فاصله شعاعی مناسب الکتروشوک از مدارس ایالت اوهایو آمریکا می‎پردازیم.

عملکرد دستگاه شوک خودکار در محیط خارج بیمارستانی

در این مطلب به بررسی اهمیت قرار دادن دستگاه الکتروشوک خودکار در محیط هایی غیر از بیمارستان نظیر مدارس و ادارات و تاثیر آن می پردازیم.

تاثیر سن بیمار و در دسترس بودن دستگاه شوک خودکار بر عملکرد آن

در این مطلب به بررسی دسترسی به دستگاه شوک خودکار و تاثیر سن بیمار بر کارایی آن می‎پردازیم.

استفاده از دستگاه شوک خودکار برای اطفال

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک برای اطفال در محیطی غیر از بیمارستان می پردازیم.

دستگاه شوک خودکار قابل دسترس در کشور دانمارک

در این مطلب به بررسی امکان دسترسی به دستگاه شوک خودکار در کشور دانمارک می پردازیم.

عوامل موثر بر همکاری ناظرین حمله قلبی

در این تحقیق مطالبی در ارتباط با نقش ناظرین حمله قلبی و شانس زنده مانده بیمار مطالبی ارائه می‎شود.

استفاده از دستگاه الکتروشوک پیش از رسیدن نیروهای امدادی در کشور ایتالیا

در این مقاله به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار پیش از رسیدن نیروهای امدادی در ایتالیا می پردازیم.

بررسی عملکرد الکتروشوک در شرایط دشوار جوی پروازها

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه الکتروشوک و عملکرد آن در پروازها می پردازیم.

تشابه فیبریلاسیون دهلیزی و فیبریلاسیون بطنی و ایجاد اختلال

در این مقاله با بررسی اختلال ایجاد شده در اثر تشابه فیبریلاسیون دهلیزی و فیبریلاسیون بطنی به ارائه گزارش بالینی از این مورد می پردازیم.

قراردهی دستگاه الکتروشوک در محیط خارج بیمارستانی در لندن

در این مطلب به بررسی و جانمایی دستگاه شوک اتوماتیک در مکان های عمومی در شهر لندن می‎پردازیم.

انواع دفیبریلاسیون در محیط خارج بیمارستانی

در این مطلب به بررسی انواع دفیبریلاسیون در محیط خارج بیمارستانی می پردازیم.

دفیبریلاسیون غیرضروری

در این مطلب در ارتباط با زمان مناسب اعمال شوک الکتریکی و مشکل به وجود آمده در صورت اعمال شوک غیرضروری اطلاعاتی ارائه خواهد شد.

حداکثر فاصله برای دسترسی به دستگاه شوک اتوماتیک در مکان های عمومی

در این مطلب به بررسی حداکثر فاصله مناسب برای دسترسی به دستگاه الکتروشوک در مکان های عمومی می پردازیم.

سیستم تشخیص ضربان دستگاه شوک خودکار CardiAid

در این مطلب به بررسی نحوه چک کردن ضربان قلب بیمار به صورت دستی و با استفاده از دستگاه شوک خودکار CardiAid  می‎پردازیم.

استفاده از الکتروشوک در محیط های عمومی توسط افراد ناظر

در این مطلب به بررسی استفاده از الکتروشوک در محیط های خارج از بیمارستانی و در هنگام بروز ایست قلبی می پردازیم.

روند آنالیز ریتم قلبی توسط AED و مقایسه آن در کودکان و بزرگسالان

در این تحقیق به بررسی روند آنالیز قلبی دستگاه شوک اتوماتیک در کودکان و بزرگسالان می پردازیم.

پردازش اطلاعات در دستگاه شوک اتوماتیک

با بررسی پردازش و ذخیره اطلاعات در دستگاه شوک اتوماتیک به بیان مزایای دستگاه شوک خودکار ارائه شده می‎پردازیم.

عملکرد دستگاه شوک اتوماتیک در محیط خارج بیمارستانی

در این مطلب به بررسی استفاده از دستگاه شوک خودکار در شرایط سکته قلبی در محیط های خارج از بیمارستان در کشور هلند می‎پردازیم

نتایج بدست آمده از استفاده از AED در منازل

در این مقاله به بررسی نیاز به دستگاه شوک اتوماتیک در منازل و آمار به دست آمده می پردازیم.

بررسی عملکرد AED در مراقبت داخل بیمارستانی

در این مطلب به بررسی نیاز به استفاده از دستگاه الکتروشوک در بیمارستان ها می پردازیم.

مراحل استفاده از الکتروشوک CardiAid AED

در این مطلب مراحل استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک CardiAid AED همراه با عکس توضیح داده شده است.

معرفی دستگاه الکتروشوک CardiAid AED

در این مطلب به معرفی دستگاه شوک خودکار CardiAid و ویژگی ها و عملکرد آن خواهیم پرداخت.

AED چیست؟

در این مطلب ضمن ارائه توضیحاتی در ارتباط با فیبریلاسیون قلبی و انواع آریتمی، به ذکر تاثیر استفاده از دستگاه شوک خودکار در حملات قلبی خواهیم پرداخت.