تجهیزات ارتوپدی برای تثبیت پروگزیمال فمورال

در این تحقیق به بررسی تجهیزات ارتوپدی مورد استفاده در تثبیت پروگزیمال فمورال می پردازیم.


بررسی مشخصات اسلایدینگ و پتانسیل تراکم تجهیزات ارتوپدی

در حال حاضر تجهیزات ارتوپدی فراوانی برای درمان شکستگی های پرتروکانتریک پیچیده فمورال وجود دارد. از جمله نیل های اینترلاک داخل استخوانی که با پیچ لگ به سر استخوان فمور متصل است. متراکم شدن پیچ لگ باعث سختی و افزایش احتمال گسستن از فمور می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی مشخصات اسلایدینگ و پتانسیل تراکم در 5 نوع مختلف از تجهیزات ارتوپدی می باشد.

ایمپلنت ارتوپدی استفاده شده در تثبیت پروگزیمال فمورال

برای دستیابی به هدف تحقیق بر روی 5 نوع از ایمپلنت ارتوپدی تحقیق شده است گه شامل: تجهیزات ارتوپدی با یک پیچ لگ: DHS، نیل گاما و پیچ هیپ داخل استخوانی: IMHS، تجهیزات ارتوپدی با دو پیچ لگ: RTN و نیل هیپ Austofix می باشد. این تجهیزات ارتوپدی با استفاده از دو تست مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده اند. گام اول بررسی حرکت پیچ لگ با توجه به بار اعمال شده می باشد و گام دوم بررسی میزان نیروی لازم برای آغاز اسلایدینگ است.

نتایج بدست آمده از تجهیزات ارتوپدی مورد بررسی

در گام اول تمامی تجهیزات ارتوپدی با یک پیچ لگ در رنج بار فیزیولوژیک نورمال اسلایدینگ مناسبی را از خود نشان می دهند. تجهیزات ارتوپدی با دو پیچ لگ نتایج مناسبی را نشان نمی دهند و تمامی تجهیزات Austofix نسبت به رنج نورمال فیزیولوژیک در درجات بالاتری متراکم می شوند.

کمترین نیرو لازم برای آغاز اسلایدینگ مربوط به تجهیزات ارتوپدی با یک پیچ لگ: DHS(N 42.33±5.77 ) و سپس نیل گاما می باشد و بالاترین مربوط به و نیل هیپ Austofix (N 283.00±70.62) می باشد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایمپلنت ارتوپدی با دو پیچ لگ برای آغاز اسلایدینگ بار بیشتری را نیاز دارند و پتانسیل تراکم بالاتری را دارند. نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه می باشد که هم اکنون در حال انجام هستند.

 


درمان شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل فمورال پروگزیمال

در این مطلب به بررسی شکستگی ساب تروکانتریک استخوان ران و استفاده از نیل فمورال پروگزیمال برای درمان آن پرداختیم.

درمان شکستگی پرتروکانتریک فمور با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی

در این مطلب به بررسی درمان شکستگی پروتروکانتریک فمور با استفاده از نیل ارتوپدی پرداختیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی برای درمان شکستگی دیستال رادیوس

در این مطالعه به بررسی گسترش استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در درمان شکستگی دیستال رادیوس در کشور سوئد می‎پردازیم.

درمان شکستگی اﯾﻨﺘﺮﺗﺮوﮐﺎﻧﺘریک فمور با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی نیل داخل استخوانی

در این مقاله به بررسی شکستگی‎های اینترتروکانتریک و استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در درمان آن می‎پردازیم.

ارزیابی درمان بیماران کهنسال به روش درمانی شکستگی دیستال رادیوس با ایمپلنت های ارتوپدی

در این تحقیق درمان بیماران کهنسال به روش دیستال رادیوس با ایمپلنت ارتوپدی مورد بررسی قرار گرفته است.

درمان شکستگی های جوش نخورده بازو به روش تثبیت با استفاده از نیل های داخل استخوانی

در این تحقیق به بررسی درمان شکستگی های جوش نخورده بازو و استفاده از نیل داخل استخوانی برای درمان آن می‎پردازیم.

اصلاح سطح ایمپلنت ارتوپدی با استفاده از مواد بیولوژیک در مهندسی بافت استخوان

در این مقاله به بحث در مورد اصلاح سطح ایمپلنت های ارتوپدی و استفاده از کلسیم فسفات و پروتئین ها می پردازیم.

تشخیص، درمان و ملاحظات ویژه شکستگی هیپ در بیماران سالمند

در این مطلب به ارائه مطالبی در ارتباط با شکستگی هیپ در بیماران سالمند و درمان آن با استفاده از ایمپلنت ارتوپدی می‎پردازیم.

تجهیزات ارتوپدی برای تثبیت پروگزیمال فمورال

در این تحقیق به بررسی تجهیزات ارتوپدی مورد استفاده در تثبیت پروگزیمال فمورال می پردازیم.

نتایج بدست آمده از درمان مشکلات متاستاز هومروس

در این مطلب، نتایج و مشکلات به وجود آمده پس از جراحی متاستاز همروس را ارائه می نماییم.

مقایسه بیومکانیک پلیت و نیل لاکینگ مورد استفاده در شکستگی های هومروس

در این مطلب به بررسی بیومکانیک پلیت و نیل لاکینگ که در شکستگی های هومروس مورد استفاده قرار می گیرند می پردازیم.

استفاده از ایمپلنت ارتوپدی در شکستگی استخوان بازو یا هومروس

در این مطلب ضمن بررسی شکستگی استخوان بازو به بررسی استفاده از ایمپلنت ارتوپدی آستوفیکس در درمان آن می‎پردازیم.

مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس برای شکستگی داخلی مچ دست

در این مطلب به بررسی و مقایسه دو پلیت دیستال رادیوس در شکستگی داخلی مچ می پردازیم.

درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو با استفاده از نیل ارتوپدی

با بررسی استفاده از نیل ارتوپدی در درمان شکستگی پاتولوژیک استخوان بازو توضیحاتی در مورد تثبیت استخوان بازو ارائه می‎نماییم.

تاثیر پایداری شکستگی پرتروکانتریک و اینترتروکانتریک استخوان ران بر درصد مرگ و میر

در این مطلب به بررسی شکستگی های تروکانتر و نقش استفاده از تثبیت کننده در جلوگیری از مرگ بیماران می پردازیم.

شکستگی دیستال رادیوس: مقایسه پلیت قفل ولار و روش های جایگزین

در این مقاله به بررسی و مقایسه روش های درمان شکستگی دیستال رادیوس می پردازیم.

ایمپلنت ارتوپدی چیست؟

در این مطلب با ارائه تعریف ایمپلنت ارتوپدی به ارزیابی و بررسی مواد تشکیل دهنده آن خواهیم پرداخت.

نتایج بالینی استفاده از نیل فمورال F2 استوفیکس در مناطق روستایی

در این مطلب نتایج بالینی استفاده از نیل فمورال F2 استوفیکس برای درمان شکستگی فمور پری تروکانتریک در مناطق روستایی استرالیا ارائه شده است.

معرفی تجهیزات ارتوپدی

در این مطلب به معرفی تجهیزات تثبیت کننده ارتوپدی و موارد مصرف آن می پردازیم.