شرکت در اولین کنگره بین المللی ICC

| by | اخبار | 0 comments:

8 تا 10 آذر 1396


حضور شرکت ماد زیست فن آور بین الملل در اولین کنگره بین المللی ICC

در اولین کنگره ICC (IraninanCardiovascular Course) با مشارکت EVC که در سالن بین المللی همایش رازی برگزار گردید، استنت آنوریسم و پریفرال Cardiatis، معرفی و ارائه شد.

به قدری خوب است که غیر قابل باور می باشد، این جمله ای است که بسیاری از پزشکان در رابطه با استنت MFM چندین بار عنوان کرده اند. البته با داشتن شناخت بر دانش و تکنولوژی به کار گرفته شده برای ساخت و طراحی استنت MFM، می توان وجود تکنولوژی با این کیفیت را باور کرد. حضور پزشکان در کارگاه های MFM نشان می دهد که چگونه یک تکنولوژی جدید توجه پزشکان را حتی با اینکه ممکن است اطلاعات کافی در رابطه با موارد تجویز و منع تجویز آن نداشته باشند، به خود جذب می کند. با توجه به آگاهی پزشکان از تسهیل روش درمان( نگرانی در رابطه با عروق شاخه ای و عوارض وجود ندارد.) و همچنین کاهش هزینه درمان برای بیمار که با استفاده از MFM بدست می آید تمایل آنها به استفاده از این روش نوین می باشد.