شرکت ماد زیست فن آور بین الملل در هفدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحی

| by | اخبار | 0 comments:

3 تا 5 آبان 1396


حضور شرکت ماد زیست فن آور بین الملل هفدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحی درون بین منطقه خاورمیانه و مدیترانه و سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران