پوشش بیمه البرز برای تمامی محصولات شرکت ماد زیست فن آور بین الملل

| by | اخبار | 0 comments:

8 بهمن 1396


تمامی محصولات شرکت ماد زیست فن آور بین الملل تحت پوشش بیمه البرز قرار گرفت.

بدین منظور جهت دریافت هزینه از بیمه البرز می بایست مراحل زیر را انجام دهید.
1. دریافت معرفی نامه از بیمه البرز
2. دریافت فاکتور از شرکت
3. تحویل کلیه مدارک (معرفی نامه، فاکتور و دستور پزشک بیمار) به بیمه البرز

پوشش بیمه البرز برای تمامی محصولات شرکت ماد زیست فن آور بین الملل