کیت تشخیص سریع کرونا Symbio بر مبنای آنتی ژن

اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﯾﮏ روش اﯾﻤﻮﻧﻮاﺳﯽ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ آﻧﺘﯽ ژن 2-SARS-CoV در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاپ ﺑﯿﻨﯽ، ﺳﻮاپ ﺣﻠﻖ، ﺧﻠﻂ، ﻣﺎﯾﻊ ﻻواژ ﺑﺮوﻧﮑﻮآﻟﻮﺋﻮرال و … ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ. ﯾﮏ روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﮐﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﺘﯽ ژن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ آﻧﺘﯽ ژن در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ

کیت تشخیص کرونا دوگانه ی مبتنی بر آنتی ژن QuickNavi-Flu+COVID19

در این مطلب به ارزیابی کیت تشخیص کرونا دوگانه ی مبتنی بر آنتی ژن QuickNavi-Flu+COVID19 پرداختیم.

ارزیابی بالینی کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن در مقایسه با RT-PCR

در این مطلب به ارزیابی بالینی کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن در مقایسه با RT-PCR در گونه های جدید و رو به رشد کرونا در کشور تایوان پرداخته شده است.

هزینه اقتصادی استفاده از کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن در محیط با خطر انتقال بالا

در این مطلب به بررسی هزینه ی اقتصادی استفاده از کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن در محیط هایی با خطر انتقال بالا پرداختیم.

آشنایی با کیت تشخیص سریع کرونا سیمبیوکیت

در این مطلب اطلاعات کاملی برای راهنمایی و آشنایی با کیت تشخیص سریع کرونا سیمبیوکیت ارائه شده است.

عملکرد کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن Panbio™COVID-19 Ag

در این مطلب به ارزیابی میدانی عملکرد کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن Panbio™COVID-19 Ag در تشخیص SARS-CoV-2 در مراکز بهداشت اولیه پرداخته شده است.

ارزیابی کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن برای تشخیص انواع ویروس SARS-CoV-2

در این مطلب به ارزیابی کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن برای تشخیص انواع ویروس SARS-CoV-2 پرداختیم.

تاثیر استفاده از کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن در هند

در این مطالعه به بررسی تاثیر استفاده از کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن در هند پرداخته ایم.

اعتبار سنجی کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن در افراد با علائم SARS-CoV-2

در این مطلب به اعتبار سنجی کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژنPanibo  در افراد با علائم احتمالی SARS-CoV-2 پرداختیم.

خودآزمایی ابتلا به SARS-CoV-2 با استفاده از کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن

در این مطلب به خودآزمایی ابتلا به SARS-CoV-2 با استفاده از کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن پرداختیم.

ارزیابی عملکرد کیت تشخیص کرونا مبتنی بر آنتی ژن Panbio در تشخیص SARS-CoV-2

در این مطلب به ارزیابی چند مرکزی عملکرد کیت تشخیص سریع کرونا مبتنی بر آنتی ژن Panbio در تشخیص SARS-CoV-2 پرداختیم.

ارزیابی عملکرد کیت های سریع تشخیص کرونا بر مبنای آنتی ژن

در این مطلب به بررسی و ارزیابی عملکرد کیت های سریع تشخیص کرونا بر مبنای آنتی ژن می پردازیم.

آشنایی با کیت های تشخیص کرونا

در این مطلب اطلاعات جامعی در ارتباط با تست های مختلف تشخیص کرونا و کیت تشخیص کرونا ارائه خواهیم کرد.

مطالب بیشتر در صفحه دانستنیها