گزارش ابتدایی از استفاده از استنت آنوریسم MFM در اروپا

در این مطالعه، استفاده از استنت آنوریسم در اروپا مورد بررسی قرار گرفته است.


درمان آنوریسم با استفاده از استنت آنوریسم MFM

استنت های MFM روشی نوین برای درمان انواع آنوریسم می باشند که در مقالات پیشین به بررسی مزایای این نوع از استنت ها در برابر سایر روش های درمانی آنوریسم پرداخته شده است. از آنجا که این نوع از استنت ها روشی نوین می باشند برای بررسی عملکرد آنها تحقیقات بسیاری بر روی بیمارانی که برای درمان آنوریسم از استنت انوریسم MFM استفاده کرده اند، انجام شده است. در این تحقیق نیز به بررسی وضعیت بیماران و عملکرد استنت MFM در 103 بیمار مبتلا به آنوریسم پرداخته شده است.

 

روش و نتایج بررسی درمان آنوریسم با استفاده از استنت انوریسم MFM در نخستین بیماران درمان شده در اروپا

در این تحقیق به گزارش وضعیت 103 بیمار نخستی که در اروپا برای درمان آنوریسم از استنت آنوریسم MFM استفاده کرده اند پرداخته شده است. این 103 بیمار در 12 کشور مختلف تحت درمان قرار گرفته شده اند. هدف های اصلی برای انجام این تحقیق دستیابی به گشودگی عروق، رخ ندادن پارگی و سایر مشکلات مربوط به آنوریسم و رخ ندادن مواردی چون سکته های مرتبط با آنوریسم در بیماران پس از گذشت یکسال از قراردهی استنت MFM می باشد.

همچنین اهداف تکنیکی اولیه شامل کاهش حجم کیسه ی آنوریسم و نبودن نیاز به تعویض استنت و جابجایی آن می باشد. همچنین هدف تکینیکی ثانویه نبودن نیاز به دخالت و درمان مجدد در طول یکسال می باشد. میانگین سنی بیماران 69.2 سال، میانگین قطر آنوریسم 1.66± 6.4 سانتی متر و طول میانگین آنوریسم 12.96 سانتی متر می باشد. 75 مورد آنوریسم سینه ای- شکمی، 7 مورد آنوریسم قوس آئورت، 15 مورد آنوریسم سوپرارنال و 6 مورد دیسکشن نوع B در بیماران تشخیص داده شده است که اطلاعات آن در جدول زیر آورده شده است.

گزارش ابتدایی از 103 مورد قراردهی استنت MFM برای درمان آنوریسم سینه ای-شکمی در نخستین بیماران درمان شده در اروپا

در مجموع در تمامی بیماران 378 شاخه ی عروقی درگیر در محل آنوریسم قرار دارند که به صورت میانگین در هر بیمار 3.7 شاخه ی عروقی می باشد. 176 استنت برای بیماران استفاده شده است.

در 30 روز ابتدایی پس از قراردهی استنت های MFM آمار مرگ و میر صفر می باشد و در بازه ی یکساله 91.7% بیماران که بدلیل آنوریسم با خطر مرگ مواجه بودند، زنده مانده اند. هیچ گزارشی از پارگی عروق وجود ندارد و موفقیت تکنیکی 97.3% می باشد. در کل 86.8% از بیماران زنده مانده اند. پس از یکسال 95.1% از شاخه های عروق گشودگی داشته اند. هیچ گزارشی از مشکلاتی نظیر شکستن برای استنت وجود ندارد. پس از یکسال نرخ افزایش حجم کیسه ی آنوریسم از 2.56% در ماه به 0.33% در ماه کاهش یافته است. تاثیر استنت MFM بر حجم کیسه ی آنوریسم در جدول زیر آورده شده است.

گزارش ابتدایی از 103 مورد قراردهی استنت MFM برای درمان آنوریسم سینه ای-شکمی در نخستین بیماران درمان شده در اروپا

در تصویر زیر جریان خون را پیش(A) و پس (B) از قراردهی استنت MFM در قوس آئورت بیمار مبتلا به آنوریسم مشاهده می فرمایید. همان طور که مشاهده می شود پس از قراردهی استنت MFM جریان خون یکنواخت شده است.

گزارش ابتدایی از 103 مورد قراردهی استنت MFM برای درمان آنوریسم سینه ای-شکمی در نخستین بیماران درمان شده در اروپا

بررسی درمان آنوریسم با استفاده از استنت MFM در نخستین بیماران درمان شده در اروپا

نتایج این بررسی نشان می دهد که با گذشت یکسال از قراردهی استنت MFM برای درمان آنوریسم در بیماران، هیچگونه گزارشی از پارگی عروق و مشکلات حاد برای بیمارن وجود ندارد و با توجه به نتایجی که شامل گشودگی عروق و کاهش نرخ رشد حجم کیسه ی آنوریسم می باشد، می توان نتیجه گرفت که درمان آنوریسم با استفاده از استنت MFM روشی ایمن و اثربخش می باشد.

 


درمان آنوریسم ویسرال با استفاده از استنت انوریسم MFM

در این مطلب به بررسی آنوریسم ویسرال و درمان آن با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

درمان بیمار مبتلا به آنوریسم ترکیبی آئورت شکمی و شریان ایلیاک با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطالعه به بررسی آنوریسم ترکیبی آئورت شکمی و شریان ایلیاک و درمان آن می‎پردازیم.

گزارشی از سازمان جهانی SMFM در رابطه با استنت های آنوریسم MFM

دز این مطلب، گزارشی از سازمان جهانی SMFM در ارتباط با استفاده از استنت آنوریسم ارائه می‎گردد.

استنت آنوریسم MFM روش نوین برای درمان آنوریسم های سینه ای – شکمی

در این مطلب به استفاده از استنت آنوریسم در درمان آنوریسم سینه‎ای – شکمی برای درمان بیماری با شرایط خاص پرداخته‎ایم.

درمان آنوریسم عفونی Juxtarenal آئورت با استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی آنوریسم Juxtarenal آئورت با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

درمان اندووسکولار آنوریسم سینه ای – شکمی ناشی از بیماری سل با استنت آنوریسم MFM

در این مقاله به بررسی آنوریسم ناشی از بیماری سل و درمان آن با استفاده از استنت انوریسم می‎پردازیم.

استنت آنوریسم MFM، روش درمانی نوین و مناسب برای آنوریسم سینه‎ای شکمی

در این مطلب در ارتباط با تاثیر مناسب استنت آنوریسم MFM در درمان آنوریسم سینه‎ای شکمی مطالبی ارائه شده است.

استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم پیشرفته و دایسکشن آئورت

در این تحقیق درمان آنوریسم پیشرفته و دایسکشن آئورت با استفاده از استنت آنوریسم MFM توضیح داده شده است.

گزارش ابتدایی از استفاده از استنت آنوریسم MFM در اروپا

در این مطالعه، استفاده از استنت آنوریسم در اروپا مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج سه ساله درمان آنوریسم سینه ای – شکمی با استفاده از استنت آنوریسم MFM

در این مطالعه، نتایج سه ساله درمان آنوریسم سینه‎ای شکمی با استفاده از استنت آنوریسم مورد بررسی قرار گرفته‎است.

درمان آنوریسم با استفاده از استنت های تغییردهنده جهت جریان خون

در این تحقیق به توضیح استفاده از استنت تغییردهنده جریان خون برای درمان آنوریسم پرداخته‎ایم.

تاثیر استنت آنوریسم در درمان سودوآنوریسم آئورت در بیماران مبتلا به بیماری بهجت

در این تحقیق به بررسی سودوآنوریسم آئورت و بیماری بهجت و تاثیر استنت آنوریسم در درمان آن پرداخته‎ایم.

تاثیر تستوسترون درجلوگیری از تشکیل آنوریسم

در این تحقیق به بررسی آنوریسم آئورتی شکمی و تاثیر تستوسترون در جلوگیری از تشکیل آنوریسم می‎پردازیم.

مقایسه دو روش اندووسکولار و جراحی باز با در نظر گرفتن کیفیت بیمارستان و مهارت جراح

در این مقاله به مقایسه روش‎های اندووسکولار و جراحی باز برای درمان آنوریسم آئورت شکمی پرداخته‎ایم.

درمان آنوریسم با استنت آنوریسم MFM در بیمار مبتلا به ایدز

در این مطلب به بررسی تاثیر بیماری ایدز در درمان آنوریسم با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

زیست سازگاری استنت آنوریسم MFM

در این مطلب به بررسی زیست سازگاری استنت آنوریسم MFM و مطالعه انجام شده بر روی نمونه حیوانی خوک می‎پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم و بررسی تغییر شکل آئورت پس از درمان اندووسکولار آئورت

در این تحقیق به بررسی سه ساله تاثیر استنت آنوریسم و ایحاد تغییر شکل آئورت می‎پردازیم.

استنت آنوریسم MFM در درمان آنوریسم سینه ای شکمی آئورت و دایسکشن نوع B

در این مقاله به بررسی اثربخشی استنت آنوریسم در درمان دایسکشن نوع B و نتایج یک ساله درمان می پردازیم.

درمان آنوریسم آئورت سینه ای – شکمی با استنت آنوریسم MFM

در این مطلب، درمان آنورییسم آئورت سینه ای شکمی با استفاده از استنت آنوریسم را بررسی می‎نماییم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان آنوریسم پیچیده شریان ایلیاک

در این مطلب به بررسی استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم پیچیده شریان ایلیاک می‎پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم در درمان آنوریسم شریان کلیوی

در این مطلب ضمن معرفی انوریسم شریان کلیوی به بررسی استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان این بیماری خواهیم پرداخت.

استفاده از استنت آنوریسم MFM در دایسکشن نوع B آئورت

در این مطلب به بررسی دایسکشن نوع B آئورت و استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان آن می‎پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم در درمان دایسکشن نوع A آئورت

در این مطلب به توضیح دایسکشن نوع A آئورت و استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آن می‎پردازیم.

استفاده از استنت آنوریسم MFM و استنت گرافت بصورت همزمان

در این تحقیق به بررسی درمان آنوریسم پیچیده آئورت سینه ای شکمی با استفاده از استنت آنوریسم و استنت گرافت می‎پردازیم.

عملکرد استنت آنوریسم در بیمارانی با پاتولوژی سینه ای – شکمی پیچیده

در این مطلب به بررسی عملکرد استنت آنوریسم در بیمارانی با پاتولوژی سینه ای شکمی پیچیده می پردازیم.

مورفولوژی آنوریسم و تشخیص احتمال پارگی

با بررسی مرفولوژی آنوریسم، به ارائه پارامترهای تاثیرگذار بر پارگی عروق می‎پردازیم.

درمان آنوریسم در آئورت و شریان ایلیاک توسط استنت آنوریسم MFM

هدف از این مطالعه بررسی و آنالیز روش درمانی اندووسکولار با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎باشد.

استفاده از استنت آنوریسم MFM برای درمان آنوریسم ساکولار شریان رنال در کلیه

در این مقاله بره بررسی آنوریسم شریان رنال و نحوه درمان آن با استفاده از استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

عوامل موثر در رشد آنوریسم آئورت شکمی اینفرارنال

در این مطلب به بررسی عوامل موثر در رشد آنوریسم آئورت شکمی می‎پردازیم.

استنت آنوریسم MFM و استفاده در آنوریسم پاپلیتیال

در این مقاله به بررسی استفاده از استنت آنوریسم در انوریسم پاپلیتیال و نتایج موفقیت آن در این ارتباط می‎پردازیم.

ارزیابی درمان آنوریسم آئورتی شکمی با استفاده از استنت گرافت و استنت MFM

در این مطلب به بررسی چهار استنت گرافت و استنت آنوریسم MFM می‎پردازیم.

درمان اندوواسکولار آنوریسم محیطی و احشایی با استفاده از استنت انوریسم

در این مقاله به توضیح آنوریسم محیطی و احشایی و تاثیر استفاده از استنت آنوریسم در درمان این نوع انوریسم می پردازیم.

استفاده از استنت انوریسم MFM در درمان آنوریسم شریان کلیوی

در این مطلب ضمن ارائه توضیحاتی در ارتباط با آنوریسم شریان کلیوی، به بررسی تاثیر استفاده از استنت آنوریسم MFM در درمان این آنوریسم می پردازیم.

تکنولوژی استنت انوریسم MFM: انقلابی در درمان بیماران آنوریسم

در این مقاله به توضیحات بیشتری در ارتباط با استنت آنوریسم MFM و نقش آن در درمان آنوریسم آئورت سینه ای شکمی ارائه خواهیم کرد.

انواع استنت آنوریسم

در این مقاله سعی داریم انواع استنت آنوریسم را به همراه مزایا و معایب آنها به شما معرفی کنیم

استفاده از استنت انوریسم MFM برای آنوریسم آئورت پیچیده

هدف از این مطالعه بررسی کارآمدی و موثر بودن استنت آنوریسم کمپانی Cardiatis در درمان آنوریسم آئورت پیچیده می‎باشد.

استنت چیست؟

در این مطلب به معرفی استنت و کاربرد آن خواهیم پرداخت.

نتایج یک ساله پس از درمان آنوریسم سینه ای شکمی (TAAA)

در این مطلب ضمن برشمردن مزایای استفاده از استنت آنوریسم در درمان آنوریسم TAAA، نتایج تحقیقی در فرانسه را ارائه می نماییم.

تاثیر استنت آنوریسم MFM در درمان قوس آئورت و آئورت سینه ای – شکمی

در این مطلب تاثیر استنت انوریسم در درمان قوس آئورت و آئورت سینه ای – شکمی بررسی شده است.

آنوریسم چیست؟

در این مقاله ضمن تعریف آنوریسم به معرفی انواع انوریسم، علل و نحوه درمان آنوریسم خواهیم پرداخت.